slide7.jpg
slide9.jpg
slide6.jpg
slide3.jpg
slide1.jpg
slide5.jpg
slide4.jpg

Ana Sözleşme

SINIRLI SORUMLU BAŞAKŞEHİR SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

ANASÖZLEŞMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

          KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME

DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

 

KURULUŞ :

 

Madde 1-Bu anasözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve Sınırlı Sorumlu bir İşletme Kooperatifi kurulmuştur.

 

TÜZEL  KİŞİLİĞİN  KAZANILMASI  VE  ANASÖZLEŞME  DEĞİŞİKLİĞİ :

 

Madde 2-Kooperatif, Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

 

UNVAN :

 

Madde 3-Kooperatifin unvanı “Sınırlı Sorumlu Başakşehir Sanayi Sitesi  İşletme Kooperatifi” dir. Kooperatif kısa unvan olarak, tanıtım ve taahhüt edici konularda  “ BAŞAKŞEHİR SANAYİ KOOP. “ unvanını kullanabilir. 

 

MERKEZ :

 

Madde 4-Kooperatifin merkezi İstanbul İli , Başakşehir İlçesi’dir.

 

SÜRE :

 

Madde 5-Kooperatif süresizdir.

 

AMAÇ  VE  FAALİYET  KONULARI :

 

Madde 6- Kooperatifin amacı, ortaklarının sahibi bulunduğu işyerleri ile kooperatifin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan genel hizmet tesisleri ve ortak kullanım alanlarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mülkiyetinde olan ortak ve genel hizmet tesislerinin işletilmesini sağlamak, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetki verildiğinde site yönetimini üstlenmek, siteyi geliştirmek ve güzelleştirmek, kooperatifin yurt içinde ve yurt dışında etkin ve yaygın tanıtımını yapmaktır.

            Bu amaçla kooperatif;

            1- Kat Mülkiyeti Kanununa göre oluşan Kat Malikleri Kurulu veya alt kurullarınca yönetici seçilmesi halinde, anılan kanun hükümlerine göre yöneticilik görev ve yetkilerini kullanarak siteyi yönetir. sitede yer alan işyerlerinin site yönetim planı hükümlerine göre kullanılmasını sağlar, site yönetim planını uygular.

2-Mülkiyetinde olan ortak ve genel hizmet tesislerinin, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri uyarınca kiraya verilmesini ve işletilmesini sağlar, bunların bakım, koruma ve onarımları ile ilgili gerekli önlemler alır. Kiracılardan gerekli güvence ve depozitolar alır.

3-Amacına uygun gördüğü menkul ve gayrimenkulleri satın alır veya yaptırır, gerekirse ihtiyaç fazlasını satar ( gayrimenkulleri genel kurul onayı ile), site içinde mülkiyetinde olan boş alan veya uygun yerlere imar planı esaslarına göre ortak ihtiyaçları karşılayacak işletme faaliyetinin gerekli kıldığı inşaatları yapar veya yaptırır. Sitenin kuruluş amacı gereği, inşaatı gerçekleştirilen sosyal ve müşterek bu tesislerde kuruluş amacına uygun düşen faaliyetlerde bulunur.

4-Site yönetim planı hükümlerine ve genel kurul kararlarına istinaden ortaklardan ve sitede faaliyet gösteren kişi ve firmalardan genel gider katılım payı ( aidat ), sabit hizmet maliyeti ile diğer tahsilatları yapar ve bu gelirleri sitenin genel hizmet giderleri, genel yönetim giderleri, reklam ve tanıtım giderleri ile fuarlara katılım işlerinde kullanır. 

5-Site sakinlerinin, gıda ve her türlü ihtiyaç maddelerinin ucuza temin edilerek, bu maksatla ayrılmış genel hizmet tesislerinde satışını sağlar, gerekirse ulaşım hizmetlerini düzenler.

6-Ortaklarının ucuz ulaşım hizmeti alabilmeleri için gereksinim duyduğu taksi, dolmuş ya da benzeri hizmetleri yapar ya da yaptırır.

7- Ortaklarının müşterek faydalanacakları her çeşit makine, ekipman ve tesisleri edinir.

8-Sitedeki işyerlerinin doğalgaz, elektrik, telefon ve su temininde yardımcı olur, gerekirse alt yapısının onarılmasına katkı sağlar.

9-Sitenin güvenlik, bakım, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi sitenin geliştirilmesini ve güzelleştirilmesini sağlayan hizmetleri yapar veya bu hizmetleri üçüncü kişi ve firmalara ihale eder.

10-Sosyal ve kültürel konular ile ilgili faaliyette bulunur. Site sakinlerinin sportif faaliyetleri ile sosyal dayanışma ve yardımlaşmalarını temin maksadıyla, yardım fonları oluşturur. Eğitim, yayın, internet hizmetleri, fotoğraf hizmetleri ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

11-Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır. Kredi kartları kullanımında, bankalar ile müşterek kampanyalar düzenler.

12-Diğer kooperatiflerle işbirliği yapar, işletme kooperatiflerinin üst kuruluşlarına girer.

13-Site sakinlerinin ve site içerisinde yer alan menkul ve gayrimenkullerin sigorta ihtiyaçlarına aracı olur. 

14-Kooperatif Organize Sanayi Bölgesi kurar veya kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgelerine iştirak edebilir.

15-Sitede hizmetlerin etkin ve düzenli yürütülmesini temin için ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ilişkiler tesis eder, gerektiğinde organizasyonlar oluşturur. Kooperatifi tanıtmak amacıyla; görsel, yazılı ve sözlü her türlü yayın kuruluşunda ve internet kanalı ile reklam yapar, yurt içinde ve yurt dışında fuarlara, festival ve sergilere katılır.

16-Genel Kurul’da karar alınmak koşuluyla, kooperatifin faaliyet gösterdiği bölgeye hizmet sunan ve kooperatifin amaç ve faaliyet konularına uygun faaliyette bulunan kurulmuş ya da kurulacak şirket veya vakıflara katılır, katıldığı vakıflara genel kurul kararı ile bağışta bulunabilir, maddi ve manevi destek sağlar, bunların faaliyetlerine yardımcı olur.

17-Ortaklarının üretim ve ihracata yönelik faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla ortaklarına mesleki eğitim, danışmanlık, proje ve teknik destek hizmeti sağlar; bu amaçla kurslar açar, çırak okulu ve teknik okul kurulması yönünde çalışmalar yapar.

18-Ortaklarının üretimleriyle ilgili ihtiyaç duyulan enerji, depolama, arıtma, aydınlatma, ısınma, güvenlik, ulaşım ve sağlık tesisleri kurar ve bunların işletilmesini sağlar.

19- Faaliyetlerini uygulamak için hizmet kiralaması yapar.

İKİNCİ  BÖLÜM

SERMAYE  VE  PAYLAR

SERMAYE :

 

Madde 7- Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak sermayenin en az haddi 700 Türk Lirasıdır. Kuruluşta bu  sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve ¼’ünün peşin ödenmesi zorunludur.

               Ayni sermaye konulabilir, kooperatif mevcut bir işletmeyi veya ayınları devralabilir. Ayın nevi’nden sermaye konması halinde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 21. ve 22. maddelerine göre hareket olunur.

 

PAYLAR :

 

Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 100 Türk Liradır. Ortaklar en çok 5000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az  1 pay taahhüt etmesi zorunludur.

             Ortaklık payları, bu sözleşmenin 19 ncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100 Türk Lirası itibar olunur.

PAYLARIN  ÖDENMESİ :

 

Madde 9-Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az ¼’ü peşin, geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

ORTAKLIK  İŞLEMLERİ

 

 

ORTAKLIK  ŞARTLARI :

 

Madde 10-Kooperatife ortak olabilmek için;

1- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi ya da kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinden olmak,

2-  Site dahilinde işyeri ve genel hizmet tesislerinden birinin maliki olmak ve bu durumu tevsik ve ispat etmek,

 

ORTAKLIĞA  KABUL :

 

Madde 11- Gerekli şartları taşıyanlar, kooperatife ortak olmak için yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda anasözleşmenin tüm hükümlerinin, genel kurul kararlarının ve getirilen diğer yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.

              Ortaklığa kabul, yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

              Yönetim Kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10’uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

              Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli, ortaklığa alındığı takdirde,  kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar  ödemiş  oldukları eşit paralara meblağı bir defada öder.

              

ORTAK  SAYISI :

 

Madde 12-Kooperatifin ortak sayısı en az  7 kişidir.

 

ORTAKLIKTAN  ÇIKMA :

 

Madde 13- Her ortak hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim Kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

 

ORTAKLIKTAN  ÇIKARMA :

 

Madde 14- Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

1-     10 ncu madde de yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler,

2-     Parasal yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter

aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

3-     Kooperatifin para, mal ve vesikaları üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum

olanlar, ortaklıktan çıkarılır.

             Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere  10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel Kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.

             Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.

             Ortaklar, bu madde de gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

             Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

 

ORTAK OLMAYANLARLA ORTAKLIĞI  SONA  ERENLERİN DURUMU VE HESAPLAŞMA :

 

Madde 15- Gerekli nitelikleri taşıdığı halde ortak olmayanlar ile herhangi bir nedenle ortaklığı sona erenler, hizmetlerden ve genel hizmet tesislerinden hiç bir şekilde yararlanamazlar. Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri saklıdır.

             Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir.

             Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler.

             Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

 

ÖLEN  ORTAĞIN  DURUMU :

 

Madde 16- Ölen ortağın kanuni mirasçılarının üç ay içinde temsilci tayin ederek kooperatife bildirmeleri halinde, ortaklık hak ve yükümlülükleri kanuni mirasçıları lehine devam eder.

              Mirasçıların temsilci tayin etmemeleri veya ortaklığa devam etmek istememeleri halinde, ölen ortağın alacak ve borçları 15’nci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.

 

ORTAKLIĞIN  DEVRİ :

 

Madde 17- Kooperatif  ortaklığı yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle,site içinde namlarına tapuda kayıtlı bağımsız veya hisseli işyerinin tamamını tapuda resmi senetle devir yapılacak kişiye satmak kayıt ve şartıyla, 10’ncu maddedeki  ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredebilir.Yönetim kurulu resmi akit senedinin müstenidi tapu senedi veya kaydına istinaden başvuran yeni maliki, diğer ortağın çıkışı karşılığı, çıkan yerine ortak olarak kaydeder.

             Yönetim Kurulu, bu şekilde ortaklığı devralan kişi veya tüzel kişiyi ortaklığa kabulden kaçınamaz.

             Devir halinde eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer.

 

ORTAKLIĞA  TEKRAR  GİRME :

 

Madde 18-Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilirler. Ancak bu anasözleşmenin 14.maddesinin 3.bendi gereğince çıkarılanlar kooperatife tekrar alınamazlar.

 

ORTAKLIK  SENEDİ :

 

Madde 19- Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortak senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.

 

ORTAKLARIN  ŞAHSİ  SORUMLULUKLARI :

 

Madde 20- Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur.

             Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.

             Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur.

             Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

 

ORTAKLIK  PAYI  DIŞINDAKİ  ÖDEMELER :

 

Madde 21-Ortaklar; taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere, genel kurulca belirlenecek miktardaki işyerleri ile ortak yer ve tesislerin sigorta, bakım, koruma, onarım, işletme, reklam-tanıtım ve benzeri giderlere katılım payları ile ortak ihtiyaçları karşılayacak veya işletmenin gerekli kıldığı bina ve tesisler ve benzeri giderlerin taksitlerini ödemekle yükümlüdürler.

             Ortaklar, bu yer ve tesisleri kullanmadıklarını veya bunlardan yararlanmalarına lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek katılım paylarını ödemekten kaçınamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

KOOPERATİFİN  ORGANLARI  VE  YÖNETİMİ

 

KOOPERATİFİN  ORGANLARI :

 

Madde 22- Kooperatifin  organları  şunlardır :

1-     Genel Kurul,

2-     Yönetim Kurulu,

3-     Denetim Kurulu,

 

GENEL  KURUL :

 

Görev  ve  Yetkileri :

 

Madde 23- En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

1-Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir – gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları ve yıllık tahmini bütçeyi inceleyerek kabul veya reddetmek, gelir-gider farkının dağıtımı konusunu karara bağlamak,

2-Yönetim Kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,                          

3-Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek hakkı huzur, aylık ücret ve yolluk miktarını görüşerek karara bağlamak,

4-Yönetim  kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,                     

5-Kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,

6-Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek,

7-Ortaklardan tahsil edilecek gider katılım payı ve ödemelerine yönelik gecikme halinde uygulanacak esasları tespit etmek,

8-Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,

9-Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,

10- İnşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,

11- Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,

12- Kanun ve anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında

 

karar vermek,

Genel Kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatif amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.

 

Oy  Hakkı  ve  Temsil :

 

Madde 24- Toplantı tarihinden üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına  sahiptir. Her ortak pay adedine bakılmaksızın yalnız bir oya sahip olup, temsil belgesi ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağı, oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir. Temsil belgelerinde kooperatifin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, ortak ile vekilin adları, soyadları, imzaları ve yakınlık dereceleri belirtilmek kaydıyla yönetim kurulunca hazırlanıp, onaylanan şekilde olmalıdır.

Kooperatifin ortak sayısı 1000'i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir. Ancak, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesine yönelik oylamalarda her ortak en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir.           

Eş ve birinci derece ( ortağın; çocuğu, ana ve babası, eşinin annesi ve babası ) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz.

            Kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanamaz.

            Hiçbir ortak; kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanmaz.

 

Toplantı  Şekilleri  ve  Zamanı :

 

Madde 25-Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul, kooperatif işlerinin ve anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

 

Toplantı  Yeri :

 

Madde 26-Genel Kurul kooperatif merkezinin bulunduğu yerde veya İl içinde toplanır.

 

Çağrıya  Yetkili  Organlar :

 

Madde 27- Genel Kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.

Genel Kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir.

Ayrıca, 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10‘unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvurunun müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.

Yönetim Kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilememesi ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınmaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurula bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

 

Çağrının  Şekli :

 

Madde 28-Olağan ve Olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla ayrıca gerektiğinde gazete ile ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.

Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içine yapılması, toplantının gün ve saati ile toplantı yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında, en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir.

Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.

Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.

 

Bütün  Ortakların  Hazır  Bulunması :

 

Madde 29-Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak, kararların muteber olabilmesi için, toplantıya Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır.

Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

 

Bakanlığa  Müracaat  ve  Gönderilecek  Belgeler :

 

Madde 30-Genel Kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe ( İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ) yazılı olarak bildirilir.

Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

 

Gündem :

 

Madde 31-Olağan Genel Kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.

 

1-Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,

2-Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,

3-Yönetim Kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,

4-Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,

5-Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6-Gerekli görülen diğer hususlar.

 

Olağanüstü Genel Kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.

Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı

tarihinden en az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelenmesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

 

Ortaklar  Cetveli :

 

Madde 32- Yönetim Kurulu; her genel kurul toplantısından önce tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile, asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir,  yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür.

              Bu cetvel, toplantıya katılanlar ile genel kurul başkanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.

 

 

Görüşme  ve  Karar  Nisabı :

 

Madde 33-Genel Kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az  ¼ ’ünün  şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilmediği takdirde, ikinci toplantıda nisap aranmaz.

Genel Kurulda kararla, ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan fazlasının oyu ile alınır.

Ancak; kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi veya anasözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir.

Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararlarında 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 52 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

 

Toplantının  Açılması  ve  Başkanlık  Divanı :

 

Madde 34- Genel Kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 87 nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılırlar.

Genel Kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

 

Oy  Kullanma  Şekli :

 

Madde 35- Oylamalar genel olarak el kaldırmak suretiyle yapılır. Genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur. Ancak, kooperatifin ortak sayısının 500’den fazla olması halinde yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde oylama her halükarda gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.

 

Bilançonun  Tasdiki  ve  İbra :

 

Madde 36-Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı, yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.

             Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

             İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.

              İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.

 

Kararların  Tesiri :

 

Madde 37-Kanun ve anasözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

 

Kararların  İptali :

 

Madde 38- Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.

1-Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri;

2-Yönetim Kurulu,

3-Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri, 

             Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur.

             Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde, bu husustaki ilam, tescil ve ilan ettirilir.

 

Genel  Kurul  Tutanağı :

 

Madde 39-Genel Kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir.

             Genel Kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

 

Genel  Kurul  Kararlarının  Tescil  ve  İlanı :

 

Madde 40- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicil Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yapılır.           

 

Bakanlığa  Gönderilecek  Belgeler :

 

Madde 41-Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.

 

YÖNETİM  KURULU :

 

Seçimi  ve  Süresi :

 

Madde 42- Yönetim Kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az  üç üyeden oluşur. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.

             Yönetim Kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

             Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri, genel kuruldan en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kura’ya başvurulur.

              Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

 

Seçilme  Şartları :

 

Madde 43- Yönetim Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

            1-  Türk vatandaşı olmak,

            2-  Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

            3-  Aynı türde başka bir kooperatifte yönetim kurulu üyesi olmamak,

4- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak,

           5-  Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak,

6- Aynı zamanda diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleriile ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.

            Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler.

            Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

            Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

Yönetim kurulu üyeleri,  kooperatifin ve kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.

Beşinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra beşinci fıkradaki diğer görevleri edinen yönetim kurulu üyelerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kurulu üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.

Yönetim kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları,  kooperatif ve kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar ile bunların % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.

           Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

 

Görev  ve  Yetkileri :

 

Madde 44- Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten  ve onu temsil eden icra organıdır.

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır ;

1-     Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının ve yıllık tahmini bütçenin hazırlanmasını sağlamak, 

2- Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,

3- Kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak, kredi alma işlerinde kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,

4- Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,

5-  Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,

6-  Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,

7- Genel Kuruldan karar almak şartı ile kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak veya rehine koymak,

8- Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,

9-  Kooperatifin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli tedbir ve kararları almak,

10- Kat Mülkiyeti Kanununa göre teşekkül eden bağımsız bölüm malikleri kurul ve alt kurulları yetki ve görev aktardıkları takdirde; bu kurulların toplantılarını düzenlemek, kat mülkiyeti kanunundan doğan her türlü yönetim ve yöneticilik, sıfat, yetki, hak ve sorumluluklarını üstlenmek.

 

 

 

 

Görev  Bölümü  ve  Toplantılar :

 

Madde 45-Yönetim Kurulu üyeleri; seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir ikinci başkan, gereğine göre de birer katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar.

Yönetim Kurulu, başkanının bulunmadığı zamanlarda ikinci başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa en az yarıdan fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar.

Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak, üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir.

Alınan kararlar tarihi ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.

Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

 

Kooperatifin  Temsil  ve  İlzamı :

 

Madde 46-Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifin ilzamı için, kooperatif unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.

Yönetim Kurulu, kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Memurluğuna verilir.

Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

 

Üyeliğin  Boşalması :

 

Madde 47-Yönetim Kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler.

              Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağırılır. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir.

              Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırılır.

              Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmemişse, T.Ticaret Kanununun 315 nci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim Kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağırılır.

 

Sorumluluk  ve  Yasak  Muameleler :

 

Madde 48- Yönetim Kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.

Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu, gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle, kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.

Yönetim Kurulu üyeleri temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamaz.

Yönetim Kurulu üyeleri, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler.

Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özrü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar.

Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.

 

Yönetim  Kurulu  Üyelerinin  Ücretleri :

 

Madde 49-Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i miktarların dışında hiçbir ödeme yapılamaz.

 

Murahhas  Üye :

 

Madde 50-Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden bir veya bir kaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir.

             Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.

 

Müdür  ve  Diğer  Personel :

 

Madde 51- Yönetim Kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi arasından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.

İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

             Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

 

DENETİM  KURULU :

 

Seçimi  ve  Süresi :

 

Madde 52-Genel Kurulca, en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel Kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten denetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir.

             Genel Kurul, denetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

             Bu sözleşmenin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.

 

Seçilme  Şartları :

 

Madde 53- Denetim Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

                        1- Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

            2- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.

            3- Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, bu üyelerden birinin eşi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım (Kendisinin ve eşinin, anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu) olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.

4- Aynı zamanda diğer denetim kurulu üyelerinden birinin eşi olmamak ve birbirleri ile ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlığı bulunmamak.

 

Denetim kurulu üyeleri,  kooperatifin ve kooperatifin bağlı olduğu üst kuruluşların hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.

İkinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen denetim kurulu üyesi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların denetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra ikinci fıkradaki diğer görevleri edinen denetim kurulu üyelerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Denetim kurulu üyeliğine seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.

Denetim kurulu üyelerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları,  kooperatif ve kooperatifin bağlı bulunduğu üst kuruluşlar ile bunların % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.

            Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

 

Görev  ve  Yetkileri :

 

Madde 54- Denetim  Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

1- Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,

2- Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,

3- En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4- Bütçe, bilanço ve gelir-gider hesaplarını denetlemek,

5- Yönetim Kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu  üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,

8- Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak,             

9-  Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine koydurmak,

Denetim Kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

Denetim Kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve anasözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler.

Denetim Kurulu üyeleri, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

 

Sorumluluk :

 

Madde 55-Denetim Kurulu üyeleri, kanun ve anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

Bunlar, görevleri sırasında öğrendiklerini ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.

 

Denetim  Kurulu  Üyeliğinin  Boşalması :

 

Madde 56- Denetim Kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.

Kanun ve anasözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Üyeliğin her hangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Kanununun 351. maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.

 

Denetim  Kurulu  Üyelerinin  Ücretleri :

 

Madde 57-Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, genel kurul tarafından tespit olunur.          

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

KOOPERATİFİN  HESAPLARI  VE  DEFTERLERİ

 

 

HESAPLAR :

 

Hesap Dönemi, Bilanço ve Netice Hesapları :

 

Madde 58- Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.

Yönetim Kurulu, her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim Kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilanço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.

 

Muhasebe  Usulü :

 

Madde 59- Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır.

 

Gelir  Gider  Farkı  ve  Dağıtımı :

 

Madde 60- Gelir gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir.

Müspet gelir gider farkının % 20’si yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, geri kalan müspet fark genel kurulca alınacak karara göre özel fon ile ortaklar ve personel için yardım fonu arasında bölüştürülür.

Gelir gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık yedek akçelerden, bunların yetmemesi halinde 61 nci maddeye göre oluşturulan özel fon ile ortak sermaye paylarından karşılanır.

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz.

Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez. Kooperatif yalnız ortaklarıyla iş yapar.

   

Özel  Fon ile Ortaklar ve Personel İçin Yardım Fonu :

 

Madde 61- 60’ncı maddenin 2’nci fıkrasına göre kararlaştırılacak miktarlar, kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere özel bir fon hesabı ile ortaklar ve personel için yardım fonu hesaplarında toplanır.

Bu fonlarda toplanan hasılanın kullanımına ilişkin esaslar genel kurulca belirlenir.

 

DEFTERLER :

 

Madde 62-Kooperatifte  aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur.

1-     Yevmiye  defteri,

2-     Defter-i Kebir,

3-     Envanter defteri,

4-     Kasa defteri,

5-     Yönetim Kurulu Karar defteri,

6-     Ortaklar defteri,

 

Kooperatifte, bu defterden başka işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.

 

Defterleri  Tasdik  Ettirme  Yükümlülüğü :

 

Madde 63-Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri, kasa defteri, yönetim kurulu karar defteri ve diğer defterler kullanılmaya başlanılmadan önce notere ibraz olunur. Noter bu defterleri mühür ve imzasıyla tasdik eder.

 

Defter  ve  Belgelerin  Saklanması :

 

Madde 64-Kooperatif ile ilgili yazı, mektup, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hak ediş, fiş gibi belgelerle ödenmeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeler muntazam bir şekilde dosya

halinde muhafaza edilir.

Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere T.T.K. nun 68’nci maddesi uyarınca notere veya ortaklardan birine tevdi olunur.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

DAĞILMA VE  TASFİYE

 

Birleşme  ve  Devir :

 

Madde 65- Genel Kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine ya da herhangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde, 1163 Sayılı Kanunun 84’ncü ve 85’nci maddelerine göre işlem yapılır.

 

Dağılma Sebepleri :

 

Madde 66-Kooperatif ;

1-     Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi üzerine,

2-     Genel Kurul kararıyla,

3-     İflasın açılmasıyla,

4-  Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine,

5-   Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

6-   Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde,

7- Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,

dağılır.

 

Tasfiye  Kurulu :

 

Madde 67- Tasfiye kurulu, genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel Kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel Kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir.

Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden tasfiyeye memur kimselerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.

1163 Sayılı Kanunun değişik 56 ncı maddesinin  1 nci fıkrasının  3 ncü bendi ile

62 nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır.

Tasfiye kurulu üyelerine, tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.

Yönetim Kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

 

Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi :

 

Madde 68-Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.

1-Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.

2-Tasfiye süresince kooperatif ünvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.

3-Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.

4-Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.

5-Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.

6-Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde, tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.

7-Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.

8-Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.

9-Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranacak toplantı nisabı hakkında 33 ncü maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

10-Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ notere tevdi olunur.

11-Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.

12-Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

 

YEDİNCİ  BÖLÜM

ÇEŞİTLİ  HÜKÜMLER

 

 

Bakanlık ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi :

 

Madde 69-Kooperatif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabidir. Bakanlık; Kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.

Kooperatif görevlileri; Kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişler, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

 

Kanun  Hükümlerinin  Uygulanması :

 

Madde 70- Bu anasözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.

İlk  Yönetim  Kurulu  Üyeleri :

 

Madde 71-  İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1-     Mustafa CAN

2-     Zaim BİLGİN

3-     Seyfettin ÇALIŞKAN

 

İlk Denetim Kurulu Üyeleri

Madde 72- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, aşağıdaki kimseler denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

1-     Ferhat UZUNOĞLU

2-     Sami KURTULUŞ

3-     Arif BALCI

 

Kurucular :

Madde 73- Aşağıda isimleri, tabiyetleri, ikametgah adresleri, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan,

1- Kurucu ortaklar, bu anasözleşmenin 10 ncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,

2- İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri, bu anasözleşmenin 43 ncü ve 53 ncü maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını beyan ederler.

 

KURUCU   ORTAKLARI                                          :

 

Sıra                                                                              Sermaye

No         Adı ve Soyadı                   Tabiiyeti              Taahhüdü     İkametgah Adresi

1-              Mustafa CAN                    T.C.                     1.000.-          Merkez Mah. Asalet Cad. No:14 GÜNGÖREN/İST.

2-              Zaim BİLGİN                     T.C.                     1.000.-          T.Dere Mah. Emre Sok. No: 14 BAYRAMPAŞA/İST.

3-              Ferhat UZUNOĞLU          T.C.                     1.000.-          Altıntepsi F.Paşa Cad. No: 38 BAYRAMPAŞA/İST.

4-              Sami KURTULUŞ             T.C.                     1.000.-          Y.Doğan Mh.Hilal Sok. No: 24 BAYRAMPAŞA/İST.

5-              Arif BALCI                        T.C.                     1.000.-          Bağlar Cad. Kanaat Sok. No: 31 BAYRAMPAŞA/İST.

6-              Seyfettin ÇALIŞKAN        T.C.                     1.000.-          Yenidoğan Mh.M.Sinan Sk.No:28 BAYRAMPAŞA/İST

7-              Nazmi AKBULUT             T.C.                     1.000.-          Terazidere Mh Nergiz Sk.No: 21 BAYRAMPAŞA/İST

8-              Hasan TÜCCARLAR        T.C.                     1.000.-          A.Tepsi G.O.Paşa Cad. No: 114 BAYRAMPAŞA/İST.

9-              İsmail KILIÇ                      T.C.                     1.000.-          Orta Mah. Kale Sok. No : 18 BAYRAMPAŞA/İST.

10-            Fahri YILDIZ                     T.C.                     1.000.-          Vatan Mah. Timur Sok. No: 33  BAYRAMPAŞA/İST.                      

 

HALİ HAZIR YÖNETİM KURULU                         :

 

Sıra No  Adı ve Soyadı                   T.C.No               İkametgah Adresi

1-              Salim BALEKOĞLU         50227724548      Yenidoğan Mah.Büyükçınar Sok.No:25 D:6 BAYRAMPAŞA/İST.

2-              Burhan KIR                       19169242374      Yeşilyurt Mah. Başak Sok. No: 30 D: 5 BAKIRKÖY/İST.

3-              Mustafa İPAL                    27838953780      Merkez Mah. Meser Burnu Cad.No : 19-21  D:10 SARIYER/İST.

4-              Şaban KAHRİMAN           24455660978      Başakşehir Mah.MehmetAkif Ersoy Cd.No:11BD:9BAŞAKŞEHİR/İS

5-              Ertan KANKAT                26918017138      Kozyatağı Mah.Bayar Cad.Sarıkanarya Sk. No: 2/26 KADIKÖY/İST.

 

 

HALİ HAZIR DENETİM KURULU                         :

 

Sıra No  Adı ve Soyadı                   T.C.No               İkametgah Adresi

1-              Hüseyin VAROL               42832921696      Gayrettepe Mh. Sergül Sok. No: 8 D:19    BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

2-              Abdurrahman ATLI           38227082776      Marmara Mh.Önder Cad.7-A Blok D:16  BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL