slide7.jpg
slide9.jpg
slide6.jpg
slide3.jpg
slide1.jpg
slide5.jpg
slide4.jpg

Yonetim Planı

 

İSTANBUL İLİ

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

BAŞAKŞEHİR

SANAYİ  SİTESİ

 

F21C11C3C   PAFTA

585 ADA   ,  5 PARSELE  AİT

 

 

SİTE   YÖNETİM  PLANI

 

 

 

 

BAŞAKŞEHİR SANAYI SİTESİ

 

SİTE YÖNETİM PLANI

             

GİRİŞ

 

İstanbul  İli , Başakşehir İlçesi , İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan ve BAŞAKŞEHİR TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’ nün   F21C11C3C PAFTA , 585 ADA , 5 PARSEL ‘ de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde bir kısmı gerçekleşmiş diğer kısımlarında gerçekleşmesi  planlanmış inşaat ve düzenlemelerden oluşan S.S.BAŞAKŞEHİR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ’ ne ait yapılaşmanın tabi olacağı kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetimini düzenleyen iş bu YÖNETİM PLANI Kat Mülkiyeti Kanununun  14.Maddesi uyarınca Başakşehir Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmek üzere hazırlanmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

             

Madde 1 - KONU

İş bu yönetim planının konusu İstanbul , İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan, Başakşehir Tapu Sicil Müdürlüğü  F21C11C3C PAFTA , 585 ADA , 5 PARSEL de kayıtlı taşınmaz üzerinde S.S.BAŞAKŞEHİR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ‘ ne ait siteye ilişkin vaziyet planında belirtilen şekilde inşa edilmiş ve edilecek atölye bloklarını, işyerlerini , ticari alan ve üniteleri , büroları ve ortak kullanım yerlerini , altyapı tesislerini , idari ve sosyal tesisler ile hizmetleri ve bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıları , adanın , parselin ve sitenin bütününü kapsayan kat mülkiyeti ilişkisi ve bunun yönetimi  , bağımsız bölüm dışında kalmakla birlikte  doğrudan doğruya bağımsız işyerlerine tahsis edilmiş olan yerleri ,eklentileri , korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan mesleki ve çıraklık okulları gibi eğitim alanları , sosyal donatı alanları , ağaçlar, havuzlar , cami -mescit gibi ibadet yerleri , siteye ait kalorifer , su deposu , kanalizasyon , su , elektrik , doğalgaz gibi enerji tesisleri ve işletilmesi  , sosyal ve dinlenme ihtiyaçları için yapılan bina ve tesisler , temizlik , bakım , onarım , güvenlik , itfaiye hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesisler ile bunların işletilmesi , kiraya verilmesi bu yönetim planının konusunu teşkil eder.

Bağımsız bölümlerinden veya ortak alanlardan bir kısmının henüz tamamlanmamış olması işbu yönetim planının uygulanmasına engel değildir. İdari ve Sosyal Tesis + Çarşı Binasıtamamlandığında aynı yönetim planı bu binayı da kapsayacak şekilde geçerli olacaktır.

 

Madde 2 - AMAÇ

Bu yönetim planının amacı , birinci maddede sözü edilen taşınmaz üzerinde kurulacak kat mülkiyeti ilişkilerinin yönetimi konusunu düzenlemek , bu yönetimden doğabilecek sorunları çözecek kuralları koymak , kat irtifakı kurulması aşamasından başlayarak kat maliki veya kat irtifakı sahiplerinin yönetime ilişkin hukuki durumlarını belirlemek , bu sıfatla yada sair suretle kat mülkiyeti ilişkilerine taraf veya dahil olanların yetki , ödev sorumluluklarını saptayarak , taşınmazın tamamında güvenli , huzurlu ve sağlıklı bir yaşam ve çalışma düzeninin kurulup devamını sağlamaktır.

 

Madde 3 - KAPSAM

Bu Yönetim Planının kapsamı aşağıdaki bentlerde gösterildiği gibidir.

a)      Yer Bakımından Kapsam

Yönetim Planının hükümleri  birinci maddede yazılı taşınmazın sınırları içinde kalan araziler ile bunun

üstünde inşa ve imar edilen ve edilecek olan bina ve tesisleri , ulaşım yollarını, ortak alanları, ağaçlar ve doğal bitki örtüsünü , taşınmazın tamamına veya bağımsız bölümlere göre mütemmim cüz-ü , eklenti ,tahsisli yer yahut teferruat niteliği taşıyan bütün objeleri ,  bu nitelikte olmasa bile taşınmazda bulunan veya bulundurulan sair eşya ve malları kapsar.

b)      Kişi Bakımından Kapsam

Yönetim Planının hükümleri , taşınmazda bağımsız bölüm maliki yahut kat irtifakı sahibi olan kişilerle

mirasçılarını, bunlara bağımlı olarak taşınmazda bulunan , herhangi bir suretle yararlanan kişileri ,  intifa hakkı , sükna hakkı , kira hakkı veya başka bir hukuki sebebe dayanarak taşınmaza yahut bağımsız bölüme kısmen veya tamamen zilyet olan yahut zilyetlik yetkisine sahip bulunan kişileri ve bunlara tabi olarak bu hakları kullananları , taşınmazda hizmet istisna , vekalet gibi bir ilişki dolayısıyla geçici veya sürekli olarak bulunan kişileri ve bunların işçi, müstahdem ve diğer görevlilerini , taşınmazların tamamı veya bir bölümü yahut bağımsız bölümleri üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya şahsi hak sahibi olan bütün kişileri bağlar.

c)       İlişkiler Bakımından Kapsam

Yönetim Planı kat mülkiyeti esasına göre tasarruf edilecek ana yapı üzerinde , bu tasarruf biçiminden doğan

bütün ilişkileri , bu meyanda ana yapının tamamından, bağımsız bölümler ve eklentilerden , tahsisli yerler ile ortak yerlerden yararlanılmasından , bunların kullanılmasından , korunmasından, bakım ve onarımından   doğacak her türlü ilişkiyi , ana yapı , bağımsız bölümler , tahsisli yerler ve eklentileri ile ortak yerler üzerindeki hukuki ve maddi tasarruflar dolayısıyla ,  kat malikleri , kat irtifakı ve diğer ayni hak sahipleri ile kişisel hak sahipleri ve bunlara bağlı olarak taşınmazda bulunan veya herhangi bir suretle zilyet olan kişilerin aralarında meydana gelecek her çeşit ilişkiyi kapsar.

 

Madde 4 - TANIMLAR

a) Site:Tapu kaydı 1. maddede belirtilen pafta, ada ve parsel üzerinde bulunan işyerleri, ticari, idari ve sosyal tesisi, çarşı, tüm ortak yerler vb. tüm yapı ve alanlardan oluşan yerleşim biriminin tamamı SİTE olarak tanımlanmıştır.

b)Bağımsız Bölüm: Ana gayrımenkulden herhangi birisinin üzerinde yer alan ana yapıların  projesine uygun olarak yapılmış ve başlı başına kullanmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan  bölümlere ; "Bağımsız Bölüm "denir.

              c)Kat Maliki :Site dahilinde kat irtifakına göre kurulmuş bulunan bağımsız bölümlerin mülkiyet haklarına sahip olanlar kişileri ifade eder.

d)Ana Gayrimenkul: Site içerisindeki arsa ve üstünde yapılı her şeyi (ana yapıları, alt yapıları vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine konu olan gayrimenkullerin bütünüdür.

e) Ortak Yer:634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4.maddesinde sayılan yerler ile atölye bloklarının ve bağımsız bölüm niteliğindeki diğer yapı ve tesislerin oturduğu ortak alanlar dışında kalan ve münhasıran bir bağımsız bölüme tahsis edilmemiş olan ortak kullanma, koruma veya faydalanma için zaruri olan bütün ortak yerler, yapı ve tesisler, yollar, işyerlerinin oturduğu alan ile yol arasında kalan yerler, kaldırımlar, otopark alanları , yeşil alanlar bu yönetim planının uygulanmasında ORTAK YER, ORTAK YAPI VE ORTAK TESİS sayılır.

Bu ortak yerler  Site’deki tüm kat maliklerinin ORTAK MALIDIR. Kat Malikleri tarafından (arsa paylarına bakılmaksızın) eşit OLARAK KULLANILIR. Ortak alanlar münhasıran bir ya da birkaç kat malikinin kullanımına bırakılamaz.

Ortak yerlerle ilgili olarak ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (lzale-i Şuyuu) davası açılamaz.

f)İdari ve Sosyal Tesisler ile Çarşı: Site içerisindeki yapılmış veya yapılacak olan ve bağımsız bölümleri kat mülkiyetine bağlanabilen, atölye bloklarındaki işyerlerinden bağımsız olarak tapuya tescil edilen, kullanma ve işletilmesiyle ilgili esasları tapuya tescil amacına uygun olarak malikleri veya üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişi tarafından işletilen; büro, işyeri, ticari alan ,idari tesis, toplantı salonu, spor alanları, ofis, dükkan, market, kafeterya, otopark vs. den oluşan tüm sosyal, kültürel, idari ve ticari tesisleri ifade eder. İdari ve sosyal tesis + çarşı binası altındaki otoparkın  kullanılması  Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği şartlarda mümkün olabilecektir.

g)Kat Malikleri Kurulu: İstanbul ili , Başakşehir İlçesi , İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, BAŞAKŞEHİR TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ   F21C11C3C PAFTA , 585 ADA , 5 PARSEL ‘ de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde yapımı S.S. Başakşehir Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen BAŞAKŞEHİR SANAYİ SİTESİ’nde atölye bloklarındaki işyerleri  ile idari ve sosyal tesis ile çarşı binasındaki bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kurul “ KAT MALİKLERİ KURULU " olarak tanımlanmıştır.

h) Yönetim Kurulu:Kat Malikleri Kurulu tarafından kendi içinden seçilen ve bu kurul tarafından alınan kararları uygulayan ve Sitenin her türlü yönetim işlerinden sorumlu ve yetkili olan kurulu ifade eder.

              ı) Denetim Kurulu: Bu Yönetim planı ile ilgili kanunlarda belirlenen görevleri yapmak üzere,  Kat Malikleri Kurulu tarafından kendi içerisinden veya dışarıdan seçilen denetim organını ifade eder.

m) Eklenti: Bir bağımsız bölüm dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere denir.

Madde 5- UYGULAMA   ÖNCELİĞİ

Bu Yönetim Planının hükümleri , kat mülkiyeti ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yönetiminden dolayı çıkan bütün sorunlarda ve ihtilaflarda , mevzuatta yer alan ve aynı konuyu düzenleyen tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallara takaddüm eder ve birinci derecede öncelikli olarak uygulanır. Bu öncelik , 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun emredici nitelikte  hükümleri haricinde geçerlidir.

 

Madde 6 – YÖNETİM   PLANINDA   HÜKÜM   BULUNMAYAN   HALLERDE

İş bu Yönetim Planı Sitedeki tüm kat malikleri arasında geçerli  bir sözleşme niteliğindedir. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde ;  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu , 3194 Sayılı İmar Kanunu , 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu , 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, S.S.Başakşehir Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve S.S:Başakşehir Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmelerinin emredici ve tamamlayıcı nitelikteki hükümleri ile Medeni Kanunun ve Borçlar Kanununun ilgili  hükümleri uygulanır.

 

Madde 7 – YÖNETİM   PLANININ   BAĞLAYICILIĞI

Bu yönetim planı, “Kapsam”  maddesinde belirtilen parseldeki S.S. Başakşehir Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Sitesindeki tüm kat maliklerini, kat irtifak sahiplerini, onların mirasçılarını, bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış, cebri icra v.s gibi yollarla iktisap edecek olanlar ile bu sitede oturan ve çalışan bütün şahısları kendiliğinden bağlar. Bu kişiler yönetim planını hükümlerine  aynen uymak zorundadırlar.

 

Madde 8 – YÖNETİM   PLANININ   DEĞİŞTİRİLMESİ

Yönetim planı, kat malikleri kurulunun üye tam sayısının  4/5 ’nin ( beşte dördünün ) oylarıyla değiştirilebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM  ORGANLARI

             

 Madde 9 – YÖNETİM ORGANLARI

S.S. Başakşehir  Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ‘ ne ait  BAŞAKŞEHİR SANAYİ SİTESİ ‘nin Yönetim Organları şunlardır.

                                 I.            Kat Malikleri Kurulu

                                II.            Yönetim Kurulu

                               III.            Denetim Kurulu

 

I- KAT MALİKLERİ KURULU

 

Madde 10- OLUŞUMU

Kat Malikleri Kurulu , ana gayrımenkulde yer alan ve her biri başlı başına bir bütün olarak kullanılmaya elverişli nitelikteki tapuya kayıtlı bağımsız bölümlerin maliklerinden oluşur.

 

Madde 11-  GÖREV  VE  YETKİLERİ

Ana gayrımenkul,  bağımsız bölüm maliklerinden teşekkül eden kat malikleri kurulu tarafından kanunun emredici hükümleri , yönetim planı , diğer kanun hükümleri uyarınca yönetilir. Ana yapının kullanılmasından veya yönetilmesinden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetim kurulu , denetim kurulu arasında çıkan anlaşmazlıklar kat malikleri kurulu tarafından çözümlenir ve karara bağlanır. Kat  malikleri kurulu aşağıda belirlenen görev ve yetkilerini devir ve terk edemez.

Bu bağlamda görev ve yetkileri şunlardır ;

a)  Başakşehir  Sanayi Sitesi  olarak ifade edilen ana gayrimenkul ortak yer, ortak şey ve tesisler ile ilgili idari ve tasarruf işlemlerde imar planı değişikliği , ifraz, tevhit ve  Tapu Sicil Tüzüğünün 26. maddesi uyarınca işlem yapmak ( mülkiyet devri , ipotek , terkin , ayni hak tesisi ve benzeri konularda) karar almak.

b) Bilanço, Gelir Tablosu ve Gelir- Gider Fark Hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek,

c) Site Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek , gerektiğinde bunları azletmek,

d) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarlarını  görüşerek karara bağlamak,

e) Kanun, Yönetim Planı ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu ileri sürülen Yönetim Kurulu Kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,

f)  İşletme Projesini tartışmak, incelemek ve kesin olarak karar vermek,

g) Kat Maliklerindentahsil edilecek gider veya avans paylarının miktar ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak esasları (Faiz oranını) kesin olarak belirlemek,

h) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İşletme Projesine yapılacak itirazları inceleyip kesin olarak karara bağlamak,

i) Ana sözleşme ve Site Yönetim Planında değişiklik , ilave ve yeni yasalara intibak işlemlerini yapmak.

j) Sosyal Tesisler gibi , Sitenin geneli ile ilgili imar ve inşaatla ilgili konularda bu yönetim planında belirlenen diğer konularda karar almak,

k) Kat  Maliklerinin devamlılık gösteren ihlallerinin durdurulması için Yönetim Kurulunun sorumlu olan kişiye yazılı uyarıda bulunmasına rağmen ihlalin devam etmesi veya tekrarlanması halinde uygulanmak üzere günlük bir ceza belirlemek. (Bu ceza, Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 28. maddesi uyarınca sözleşme hükmünde olan Yönetim Planının ihlali halinde ceza uygulamasına cevaz veren Borçlar Kanunu ‘nun 158. maddesi gereği istenebilecek  cezai şart niteliğindedir.)

l) Kanun , ana sözleşme ve site yönetim planı ile kat malikleri kuruluna tanınmış diğer konular hakkında karar vermek.

m)Organize Sanayi Bölgesi ve  üst  birlik delegelerini seçmek.

n) Gündemdeki sair konuları görüşmek ve karara bağlamak,

 

Madde 12 – TOPLANTI   ŞEKİLLERİ  , ZAMANI  VE YERİ

Kat Malikleri Kurulu , olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Kat  Malikleri Kurulu olağan toplantısının , her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur.

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yönetim kurulunun veya denetim kurulunun çağrısı veya kat maliklerinin 1/3 ‘ ünün istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla , toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla , kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

Toplantılar site toplantı salonunda veya site yönetimince karar alınması koşulu ile il sınırları içerisinde uygun görülen yerde yapılır.

 

Madde 13 – ÇAĞRININ ŞEKLİ

Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı ; taahhütlü mektupla veya bütün kat maliklerine yazılı olarak imza karşılığı yapılır.

Çağrının toplantı gününden en az otuz gün önce  yapılması , toplantı gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur.

İlk çağrı yapılırken , birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde , ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı  da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az ve on beş günden fazla olamaz.

Site Yönetim Kurulu veya yaptığı başvurunun 15 gün içinde Site Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi üzerine Denetim Kurulu , Kat Malikleri Kurulunu yukarıda belirtilen usul ve esaslara uyarak gerekli gördüğü her zaman toplantıya çağırabilir.

Site YönetimKurulu veya Denetim Kurulu Kat Maliklerinin en az üçte birinin ( 1/3 ‘ ünün ) yazılı talebi halinde Kat Malikleri Kurulunu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı  isteminde bulunan Kurul üyeleri, istemlerinde toplantı gündemini de belirtmek zorundadırlar.

Kat  Malikleri Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanmış bir konunun tekrar görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapılması istenemez.

 

 

Madde 14 – GÖRÜŞME   VE  YETER  SAYI

Kat Malikleri Kurulunun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşülebilmesi için , Kat Maliklerinin sayı  veya  arsa payı bakımından yarısından bir fazlasının toplantı mahallinde hazır bulunması şarttır.

Kat Malikleri Kurulunda kararlar , toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde , ikinci toplantı en geç onbeş gün içinde ve yeter sayısı aranmaksızın yapılır.Bu toplantıda karar yeter sayısı , katılanların salt çoğunluğudur.

Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun da özel haller için öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler saklıdır.

 

Madde 15 – OY  HAKKI  VE  TEMSİL

Kat Malikleri Kurulunda her kat maliki , arsa payı oranına bakılmaksızın bir tek oy hakkına sahiptir.

Ana  gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir.  Ancak bir  kişinin malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Her türlü  tebligato kişiye yapılır. Aralarında bir  temsilci seçerek Site Yönetim Kuruluna bildirilmediği takdirde, bu kişilerin birisine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır.

Bir bağımsız bölümün maliki tüzel kişi ise, bu tüzel kişilik Kat Malikleri Kurulunda bu tüzel kişiliğin yetkili kişi ya da organının görevlendireceği yasal bir temsilci tarafından temsil edilir.

Bir bağımsız bölüm üzerinde tamamını kapsayan intifa veya sükna hakkı varsa , bu hakkının devam ettiği sürece , kat mülkiyetine ilişkin hak ve yetkiler , intifa veya sükna hakkı sahibince kullanılır.Ancak Medeni Kanunun çıplak mülkiyetin korunması hakkındaki hükümleri saklı olup , bunların yönetime katılma hakları bulunmamaktadır.

Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir.Malikler yazı ile verecekleri vekalet ile kendilerini, bir diğer malike veya birinci derece kan ve sıhri akrabalarından ( ortağın ; eş, çocuk,  anne ve baba , eşin anne ve babası ) biri aracılığı ile temsil ettirebilirler. Bir kişi oy sayısının %5’inden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Vekil yetkisini yazılı bir vekaletname ile kanıtlamak zorundadır. Kiracılar, kat maliki adına toplantıya katılamazlar, yönetimde görev alamazlar, vekaleten temsil edemezler.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oylamaya  katılamaz.

              Toplantıya  vekaleten katılanlar Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilemezler.

              Yönetim  Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanamazlar.

 

 Madde 16 – TOPLANTININ YÖNETİMİ 

Kat Malikleri Kurulu , toplantıya katılan kat maliklerinin imzaları ile kendilerini ifade ettikleri Hazirun Cetveli çerçevesinde aralarından seçecekleri  bir Genel Kurul Başkanı , bir Yazman  ve bir Oy Sayım Memurundan oluşan Divan Heyeti tarafından sevk ve idare olunur.

Kat Maliklerinin kararları , yönetim kurulu tarafından  ( 1 ) ‘den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mühürü ile tasdikli bir deftere yazılır veya yapıştırılır ve verilen yetki üzerine divan heyetince imzalanır.

Bir husus  hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.

Gündemde olmayan bir maddeningündeme alınması, kat maliklerinin  en az ondabirinin  ( 1/10’inin) vereceği teklifle ve kat malikleri kurulunun salt çoğunluğunun kabulü ile mümkündür.

 

Madde 17 – KARARLARIN   BAĞLAYICILIĞI

Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından,  yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.

Bütün  kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Anagayrimenkulün  kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. 

Kat Malikleri  Kurulunun kararlan toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi bütün kat maliklerini ve bağımsız bölümü her hangi bir şekilde onlardan devralmış olanları ve o bağımsız bölümden yararlanan herkesi bağlar. Karara muhalefet şerhi konulması sonucu değiştirmez. İlgili Mahkeme tarafından alınmış olan kararın iptaline ilişkin kesinleşmiş karar veya uygulanmasının durdurulmasına ilişkin tedbir kararı verilmedikçe,  alınan kararlar derhal uygulanır.

Alınan kararlar  tebliğe gerek olmaksızın, alındığı andan itibaren uygulanır. Tebliğ zorunlu olmamakla birlikte, Site ilan panosunda alınan kararlar duyuru şeklinde asılabilir veya tüm KatMaliklerine posta ile gönderilebilir.

 

Madde 18-  HAKİMİN MÜDAHALESİ

Kat Malikleri Kurulunca verilen kararı , yasalara veya Yönetim planı hükümlerine aykırı bulan kat maliki , ana yapıların bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini  isteyebilir.

Kat Maliklerinden birinin ( veya onun bağımsız bölümünden kira sözleşmesi veya diğer bir sebebe dayanarak yaralanan kimsenin ) Kat Mülkiyeti Kanununda veya bu Yönetim planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören , rahatsız olan kat maliki , ana yapıların bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini , rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir.

 

II- YÖNETİM KURULU

 

 Madde 19 – SEÇİMİ VE SÜRESİ

              Yönetim Kurulu , her yılın ilk altı ayı içinde yapılacak olan Kat Malikleri Kurulunca , bağımsız bölüm malikleri arasından en az bir, en çok dört yıl için seçilen  5 ( beş ) asil üyeden oluşur.

Yönetim Kuruluna seçilen asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu  asil ve yedek üyeleri, seçim liste halinde yapılmadığı takdirde en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Son üyenin belirlenmesi oyların eşitliği nedeniyle mümkün olmadığı halde, eşit oy alanlar için yeniden oylama  yapılır. Süresi  sona eren üyeler tekrar seçilebilir.

Yönetim Kuruluna  seçilebilmek için kat maliki olmak ve medeni hakları kullanma yetkisine sahip olmak şarttır. Kat malikinin tüzel kişi olması halinde seçime tüzel kişi  olarak katılır. Tüzel kişiyi yönetim kurulunda temsil edecek kişi, yetkili kişi ya da organlarınca en kısa sürede yazı ile bildirilir. Tüzel kişi, temsilcisini her zaman değiştirebilir. Değişiklik kararının da yetkilendirilmiş kişi  ya da organlarca alınması zorunludur.

.

Madde 20 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

Yönetim  Kurulu  üyeleri , seçilmelerini  takip  eden  ilk  toplantıda  aralarından  bir  Başkan ,  bir Başkan

Yardımcısı  ve  bir  Muhasip  Üye  seçerek  görev  bölümü  yapar.

              Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan olarak ve gerektiğinde her zaman olağanüstü olarak toplanır. Başkanın bulunmadığı zamanlarda  Başkan Yardımcısının çağrısı ile toplanılır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde , keyfiyet ikinci toplantıya bırakılır , bu toplantıda da eşitlik olması halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

              Toplantıda  bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz.Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.

              Toplantılar  site idare merkezinde veya İl sınırları içerisinde uygun görülen yerlerde yapılır. Toplantıda alınan  kararlar noter tasdikli yönetim kurulu karar defterine tarih ve sıra numarası belirtilerek yazılır veya yapıştırılır ve altları üyelerce imzalanır. Karara  aykırı oy verenler isterlerse aykırılığın sebebini belirterek kararı imzalayabilirler.

              Boşalan üyeliklere sırası  ile yedek üyeler davet edilir. Yedek üyelerin davetine karşın yönetim kurulu toplantı nisabının sağlanamaması durumunda , kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağırılır.

 

 

 

Madde 21 – GÖREV VE YETKİLERİ 

Yönetim Kurulu ,  Kat Mülkiyeti Kanunu ve iş bu Yönetim Planı hükümleri dahilinde ve kat malikleri kurulunun kararları çerçevesinde ana yapının gayesine uygun olarak kullanılması , korunması , bakımı ve onarımı için gereken tedbirleri alır.

Bu  bağlamda  başlıca görevleri   şunlardır :

1.     Kat Malikleri Kurulunca verilen kararları yerine getirmek.

2.     Ana yapılar ile ilgili olarak işletme projesini hazırlamak ve Kat Malikleri Kuruluna sunmak.

3.     Ana yapıların gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirleri almak. 

4.     Ana yapıların genel yönetim işleriyle  korunma , onarım , temizlik gibi bakım işleri için bağımsız işyeri maliklerinden ,  faydalananlardan ve kiracılardan bağımsız bölüm oranında genel kurulca belirlenen genel giderlere katılım payını toplamak.

5.     Kat maliklerinin devamlılık gösteren ihlallerinin durdurulması için sorumlu olan kişiye yazılı uyarıda bulunmak, buna rağmen ihlalin devam etmesi veya tekrarlanması halinde kat malikleri kurulunca belirlenen cezai şartı uygulamak.

6.     Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine veya gerektiğinde üçüncü şahıslara karşı dava ve icra takibi yapmak veSite aleyhine açılan dava ve takipleri takip etmek.

7.     Ana yapıların yönetimiyle ilgili bütün ödemeleri kabul etmek, yönetim dolayısıyla doğan borçları ödemek.

8.     Ana yapıların yönetimi konusunda  müdür dahil gerekli olan personeli görevlendirmek ve ücretlerini tayin etmek.

9.     Ana yapılarda kullanılan su ,elektrik ,  doğalgaz telefon , yağmur suyu ve atık su gibi alt yapı tesisleriyle ilgili gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak.

10.  Ana yapıların korunması ve muhafazası için genel olarak ihtiyaç duyulan itfaiye , güvenlik ve gerekli görülen diğer teşkilatları tesis etmek , çalıştırmak veya bu işleri İOSB , Kooperatifler Birliği, taşeron şirketlere yaptırmak.

11.  Ana yapıların genel kurul kararı çerçevesinde sigortasını yaptırmak.

12.  Kat Malikleri Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

13.  Kanuni defterlerin tutulmasını sağlamak ve belgeleri saklamak..

14.  Kat Malikleri arasında doğan sorunların çözümünde aracı olmak ve gerektiğinde ilgili müeyyideleri uygulamak.

15.  Site ortak yer ve tesislerini ve Tapu Sicil Tüzüğünün 26.maddesi uyarınca kat malikleri adına kayıtlı olarak ortak yararlanmaya tahsis edilmiş olan tüm bağımsız bölümleri işletmek veya kiraya vermek. Bunlarla ilgili sözleşmeleri ve hukuki işlemleri tamamlamak.Yönetim Kurulu dilerse , sitenin yönetimi ile ilgili olan tüm işleri kısmen veya tamamen bir servis şirketine verebilir.Bu halde servis şirketi veya şirketleri ile yapılacak olan sözleşmelerin esasları Site Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

16.  Sitenin tümünü ilgilendiren tebligatları kabul etmek..

17.  Site ortak yer ve tesisleri için gerekli olması halinde, ayrı ayrı yararlanma, kullanma, işletme yönetmelikleri hazırlamak ve gerekli personeli istihdam etmek.

18.  Sitede sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütecek organizasyonları oluşturmak ve desteklenmesini sağlamak.

 

III- DENETİM KURULU

 

Madde 22 – SEÇİMİ VE SÜRESİ

Denetim Kurulu , Kat Malikleri Kurulunca   kat malikleri arasından veya kat maliki olmayıp muhasebe bilgisine sahip olanlardan en az bir ,  en  çok  dört yıl için seçilen  2 ( iki ) asil üyeden oluşur.

              Denetim Kurulunun kat malikleri arasından seçilmesi halinde seçilen asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Süresi  sona eren üyeler tekrar seçilebilir.

             

 

 

Madde 23- GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu ,  Yönetim Kurulunun iş ve işlemleri ile hesaplarını Kat Malikleri Kurulu adına denetler. Denetçiler bu konudaki raporlarını Yönetim Kurulunun ibrasından evvel kat malikleri kuruluna sunmak ile görevlidirler.

Denetim kurulu üyeleri , Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu  toplantılarda oy kullanamazlar.

              Denetçiler raporlarını ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

Hesapların denetlenmesi en az üç ayda bir yapılır; bununla beraber hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Denetim  kurulu üyeleri kendilerine kanun ve iş bu Yönetim Planı ile verilen görev ve yetkileri gerektiğinde tek başlarına kullanabilirler.

Denetim kurulu üyeleri görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları , kanun ve ana sözleşmeye aykırı hareketleri ve bundan sorumlu olanları , kat malikleri kuruluna haber vermekle yükümlüdürler.

Yaptığı denetim sonucunda gerekli gördüğü takdirde, Kat Malikleri Kurulunu toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulundan ister ve bu husus 15 gün içerisinde yerine getirilmezse, kendisi kurulu doğrudan doğruya toplantıya çağırır.

Bu bağlamda Denetim Kurulunun görevleri şunlardır :

1-      Site işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa defterleri  incelemek.

2-      En az üç ayda bir defa nakit mevcudu ile menkul değerleri  kontrol etmek.

3-      Yönetim Kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak.

4-      Kat Maliklerinin ; ana yapılar , bağımsız bölümler ,Yönetim Kurulu ve  personel hakkındaki şikayetlerini incelemek ve sonuçlarını yıllık raporunda açıklamak.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

KAT MALİKLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 24- BAĞIMSIZ BÖLÜM

Bağımsız bölümler , iş bu Yönetim Planının ayrılmaz parçasını oluşturan vaziyet planında yerleri belirtilmiş olan yapıların içeriği ve her bir yapının projesinde sıra numarası ile işaretlenmiş birimlerdir. Bu konuda düzenlenecek listede bağımsız bölümler sıra numarası teselsül etmek suretiyle nevi , arsa payları ,yeri , yapı ölçü ve boyutları ile hacmi ve diğer nitelik ve özellikleri , projedeki çizimlere ve bunlarda yer alan diğer teknik bilgi ve işaretlere göre gösterilir. Kat mülkiyetine geçişten önce kurulacak kat irtifakı üzerinde , kat irtifakı sahibinin hakkının konusu ve kapsamı bu listede yer alan bilgi ve hükümlere göre saptanır.

İstanbul ili , Başakşehir İlçesi , İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan ve Başakşehir Tapu Sicil Müdürlüğü’ nün   F21C11C3C PAFTA , 585 ADA , 5 PARSEL ‘ de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde bir kısmı gerçekleşmiş , diğer kısımlarında gerçekleşmesi  planlanmış , iş bu Yönetim Planı ile birlikte Tapu İdaresine verilen onaylı yerleşim planı ve projeye göre ; atölye olarak kullanılmak üzere 372 birim işyerinden müteşekkil                   178 Bağımsız bölüm  ile İdari ve Sosyal Tesis +Çarşı binasında bulunan 25  adet bağımsız bölüm işyeri olmak üzere toplam  203 adet bağımsız bölüm bulunur.

Müstakil olarak kullanılmaya elverişli bulunan bu bağımsız bölümlerin her biri , münferiden bir kat mülkiyeti objesini oluşturur.

Sitedeki tüm inşaat ve tesisat faaliyeti sonuçlanıp , Kat Mülkiyeti Kanununun 14.maddesinin 3.fıkrasına göre kat mülkiyetine geçilinceye kadar , bu bağımsız bölümlerden her biri , kurulacak kat irtifaklarının da objesidir.

Birden fazla birim atölyeye sahip olan malikler , bu atölyelerini ayrı ayrı kullanmak istediklerinde  , proje tadili yaparak ilgili kurumdan ruhsat alırken diğer kat maliklerinden muvafakat alma şartı aranmayacaktır.

 

Madde 25- GENEL OLARAK  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

              Kat mülkiyeti ilişkisinin tarafları , adları bağımsız bölümleri tapu kütüğündeki sahifesine kat maliki olarak tescil edilecek kişilerdir.

              Kat mülkiyetinin tesisine kadar geçecek sürede, arsa payına bağlı olarak kurulmuş olan kat irtifaklarının tescilli sahipleri bu sıfatları ile hukuki durumlarının gerektirdiği ölçüde, iş bu yönetim planının uygulanması açısından kat maliki sayılırlar. Kat irtifakına  ilişkin yasal hükümler her halde saklıdır.

              Kat malikinin bağımsız bölümünde bulunan kişiler , malik tarafından açık yada örtülü olarak onaylandığı ölçüde bağımsız bölümde kiracı sıfatıyla oturanlar ise kira hakkının sağladığı ölçüde , bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanma ve buralardan yararlanma yetkisine sahiptirler.

Kat malikleri , kendilerine ait bağımsız bölümde kat mülkiyeti ilişkilerinin gerektirdiği sınırlamalar saklı     kalmak  üzere , Medeni Kanunun ve diğer mevzuatın maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölümleri  bizzat kullanabilecekleri gibi, kiraya da verebilirler.

Kat Mülkiyeti Kanunundan ve Yönetim Planından doğan borç ve yükümlülüklerin asıl yükümlü ve sorumlusu kat malikleridir. Bununla birlikte , bağımsız bölümlerde kiracı veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla yahut bunlara benzer sebeple devamlı olarak oturan ve yararlanan kişiler de kat malikiyle birlikte , borç ve mükellefiyetlerden müteselsil olarak sorumludurlar.

Bir bağımsız bölüme ilişkin mülkiyet hakkını tapudan satan malikin satış işlemi ile birlikte kooperatifteki ortaklık hakkını alıcıya devretmesi ve alıcının da bu ortaklık hakkını alması zorunludur.Yeni malik bu zorunluluğa uymayarak kooperatif ortaklığını devralmasa dahi Yönetim planına ve bu  çerçevede alınmış kararlara uymak zorundadır.

 

Madde 26 – BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bağımsız bölümlerde veya ortak yerlerde kira, hizmet, istisna, vekalet türünden herhangi  bir ilişki nedeniyle zilyet veya yardımcı zilyet durumunda bulunanlar da yasayla veya iş bu yönetim planı hükümleriyle belirlenmiş olan emir ve yasalara uymaya mecburdurlar. Bu kişilerin emir ve yasalara aykırı hareket etmeleri dolayısıyla ortaya çıkacak sorunları Yönetim Planı hükümleri, Kat Mülkiyeti Kanunu ile genel hükümlere göre çözülür.

Malikler , sitenin çağdaş yapım ve düzenleme tekniklerine göre oluşmuş mimari ve doğal karakterini muhafaza ve devam ettirmekle yükümlüdür.Kat Malikleri ayrıca sitenin bir bütün olarak birlikte yaşama koşullarına uygun halde bulunmasını , bu halin sürmesini ve bunlar için gereken koruma ve bakım işlerinin süratle ve aksamadan yapılmasını sağlamak üzere birbirlerine karşı sorumludurlar.

Bu çerçevede Kat Maliklerinin yükümlülükleri ;

1.       Kat Malikleri  Yönetim Planının ve yasaların  emir ve yasaklarına ve kat malikleri kurulunca alınmış kararlara tam olarak uymak zorundadır.

2.       Kat Malikleri , sitenin bütününün korunması ve bakımı için kendilerine yüklenen borçlar ile ilgili olarak kendilerine tabi olarak taşınmazda çalışan veya bulunan kişilerin de riayetini sağlamakla yükümlü ve bu kişilerin eylemlerinden dolayı da sorumludur.

3.       Kat Malikleri, birbirlerine karşı Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdür.

4.       Kat Malikleri, bağımsız bölümü yürürlükteki yasalara ahlaka ve adaba aykırı kullanamayacağı gibi bir başkasına da kullandıramaz. Sitenin adını kötüye çıkaracak bir davranış ve faaliyette bulunamaz.

5.       Bağımsız bölümler, Yönetimce belirlenen amaçlar dışında bir iş veya hizmet için kullanılamaz.

6.       Bağımsız bölümün içyapısında değişiklik ancak Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planı hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve yönetim kurulunun yazılı izniyle mümkündür. İnşaatın taşıyıcı unsurlarına ve ana yapısına zarar verecek tadilat yapılamaz. Tadilat yapacakların Site Yönetimine başvurarak öncelikle proje onayı almaları zorunludur.

7.       İşyerlerinin birinci kat tabanına  750 Kg / m2’ den fazla ağırlık  yüklenemez.

8.       Atölye bloklarında işyeri çatıları normal çatı yüküne gore yapıldığından herhangi  bir yükleme yapılamaz ve askı elemanı olarak kullanılamaz.Kat Malikleri ,vinç ,monoray , calaskar v.b.uygulamalar için yönetim kurulundan onay almak zorundadır.

9.       Atölyelerin ısıtılması , ancak havalandırma bacalarına bağlanacak borularla veya bağımsız bölüm içinden direk çatıdan çıkarılacak borularla , pis gazların ve dumanların bacadan çıkması sağlanarak yapılacaktır. Çatı dışında , bağımsız bölümlerin ön ,arka ve yan cephelerinden kesinlikle baca açılamaz ve havalandırma borusu çıkarılamaz.

10.   Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerine ilişkin olmak üzere , bağımsız bölümü oluşturan mekanın dış elemanlarında , yapının mimari görünümü ve niteliğini etkilesin etkilemesin  , hiçbir değişiklik ve ilave yapamaz. Yeni pencere açmak , mevcutları genişletmek veya daraltmak yahut birleştirmek , duvarları yıkmak , geri veya ileri almak , yeni duvarlar örmek , kapı ve pencere şekil ,renk ve sistemini değiştirmek gibi dış görünümü etkileyecek değişikliklerin yapılması yasaktır. Dış cephelerin kullanımı site yönetimince belirlenen esaslara uygun olacaktır.

11.   Kat Malikleri, bağımsız bölüm dış elemanlarında mevcut olan rengi, karakteri, görünümü değiştirecek veya etkileyecek boya, badana, sıva türünden işlemler yapamaz. Zorunlu olan onarımlar dolayısıyla yapılacak bu tür iş ve işlemlerde onarım ve yenilemenin önceki rengi, karakteri veya görünümü muhafaza etmesi şarttır.

12.   Kat Malikleri , sitenin ortak atık su ve yağmur suyu kanalizasyon şebekesini dikkatli ve titiz kullanmak zorundadır. Kanallara tahrip edici yağ , asitli  su v.b atıklar ile tıkayıcı imalat atıkları verilemez.

13.   Kat Malikleri, sitede bir merkeze bağlı olarak kurulmuş olan tesislerin bağımsız bölümündeki sabit kısımlarında  ; yer değişikliği, hacim ilavesi  ve sair suretlerle tadilat yapamazlar.

14.   Kat Malikleri , Kat Mülkiyeti Kanununun 23.maddesi uyarınca , maddede belirlenen işlerin yapılması için gerekli müsaadeyi vermeye ve bağımsız bölümlerinde gereken işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdur.

Kat Mülkiyeti Kanununun 23.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla , kat  malikleri  ayrıca onarım veya  yenileme işlerinin yapılmasının gerekli olup olmadığının incelenmesi ve saptanması içinde , bağımsız bölüme girilmesine müsaade etmeye , ivedi hallerde kendileri bulunmasa bile yetkili kılınmış görevlinin bağımsız bölümüne girmesine  ve ivediliğin gerektirdiği ölçüde kalmak kaydı ile inceleme ve onarım işlerinin yapılmasına katlanmaya  mecburdur.

15.   Site Yönetimince yazılı olarak izin verilen ölçü ve yerlerden başkaca yerlere tabela, reklam ışıklandırması, pano ve benzeri reklam araçları konulamaz. Site Yönetiminden izin almadan ön camlara veya bina cephelerine rekabete ilişkin veya reklam amaçlı duyurular yazılamaz, asılamaz. Site Yönetiminin belirlediği esaslara uygun olmayan tabela, reklam ışıklandırması, reklam panosu, duyuru ilanları ve buna benzer araçlar ihtar süresinin içerisinde sökülüp kaldırılmadığı takdirde yönetimce sökülür. Cezai şarta ilaveten söküm masrafları  % 50 fazlasıyla kat malikinden veya kullanandan tahsil edilir. Kat Maliki, Yönetimin bu husustaki kararlarına ve işlemine itiraz edemez.

16.   İşyerlerinin ön ,arka ve yan cephelerine pencere tipi klima veya klima ünitesi, havalandırma tesisatı ,havalandırma bacası veya TV anteni kurulamaz. Site yönetiminin belirlediği esaslara uygun olmayan havalandırma bacaları , klimalar, üniteler ve antenler,  ihtar süresi içerisinde sökülmediği takdirde, yönetim tarafından sökülür. Cezai şarta ilaveten söküm masrafları % 50 fazlasıyla birlikte kat malikinden veya kullanandan tahsil edilir.

17.   İşyerlerinin ısıtılması doğalgaz ile yapıldığından, İGDAŞ ve/veya İOSB onaylı doğal gaz işletme projesine aykırı tadilat veya ilaveler yapılamaz. 

18.   İşyerlerinin ön ve arka cephelerine, yollara, kaldırımlara , otopark alanlarına ve ortak alanlara , geçici veya teşhir için dahi olsa hiçbir sebep ve suretle, mamul veya yarı mamul malzeme, alet edevat, atık konulamaz ve işgal edilemez. Bu alanlarda imalat ve tamirat yapılamaz. Makine ve cihaz monte edilemez.Bu yerler başka bir amaçla kullanılamaz.Site Yönetimi bu yerlere bu suretle vuku bulan tecavüz ve işgalleri derhal ortadan kaldırır, kaldırtır, cezai şarta ilaveten kaldırma masraflarını işgalciden %50 cezalı olarak tahsil eder.

19.   Sitenin kuzey batı yönünde fiilen bulunan ancak vaziyet planında gözükmeyen  kapı , doğu ve batı cephelerinde bulunan diğer kapılarla eş anlamlı olarak giriş-çıkış kapısı olarak kullanılacaktır.

20.   Site içi trafik düzenlemesi Site Yönetimi tarafından belirlenecektir. Yönetim tarafından belirlenen trafik düzenlemesine kesinlikle uyulacaktır. Site içi yollara zarar verecek araç kesinlikle kullanılmayacak veya kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

21.   Kat Malikleri , siteye gelen misafirler araçlarını sitenin otoparkına koymak zorundadır. Yollara, işyeri ile yol arasındaki bölümlere, kaldırımlara araçlarını park edemez. İşyerlerinin önlerine ve yollara , yükleme ve boşaltma gerekçesi ile geçici süreli de olsa yoldan araç geçişini engelleyecek şekilde dikine araç bırakılamaz.

22.   Kat Malikleri  site içerisinde forkliftlerle malzeme taşıması yapamaz, site içerisinde dolaşamaz.

23.   Kat Malikleri, site içerisinde faaliyet göstermesi yasak olan meslek grubunda faaliyet gösteremeyeceği gibi bağımsız bölümünü bu faaliyette bulunacak kişilere kiraya veremez.

24.   Kat Malikleri, bağımsız bölümlerde faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kişilerin, kiracıların faaliyet konusunu , unvan, vergi dairesi, telefon, vatandaşlık numarası , çalışan sayısı  v.s. gibi bilgileri ile kira sözleşmesinin bir örneğini site yönetimine vermek zorundadır. 

25.   Kat Malikleri  , kendi bağımsız bölümünde siyasi amaçlı gösteri ve toplantılar yapamaz ve buraları üçüncü kişilere bu amaçlı kullanımlar için kiralayamaz veya başka suretle bırakamaz.

26.   Kat Malikleri , İşyerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde tutarak kullanacaktır. Çevreyi ve komşuları rahatsız edici gürültü ,sarsıntı, koku ,toz çıkaracak eylemlerden ve genel görünümü olumsuz yönde etkileyecek , mimari ve estetik bütünlüğü bozacak davranışlardan kaçınmaya mecburdurlar.

27.   İşyerlerinin çöpleri ve imalat artıkları Site Yönetimince belirlenen yerlere ve belirtilen şekilde ve şartlarda dökülebilir. Aykırı davrananlardan, kat malikleri kurulunca belirlenen cezai şarta ilaveten bu atıkların kaldırılması için Yönetim tarafından yapılan masraflar da %50 fazlası ile tahsil edilir.

28.   Kat Maliklerinin bağımsız bölümlerde,  her türlü yanıcı , parlayıcı ve patlayıcı maddeleri kullanmaları ve bulundurmaları yasaktır.

29.   Site içerisinde (Bloklardaki atölyeler, idari ve sosyal bina ile çarşıdaki işyerleri v.s.) hayvan (kedi, köpek, tavuk, koyun, kuş, v.s.) beslemek kesinlikle yasaktır. Bağımsız bölümlerin içersisinde dahi hayvan beslenemez.

30.   Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerinde hırsızlığa karşı gerekli önlemleri almak zorundadır.

31.   Kat Malikleri site güvenliği için , site giriş-çıkışlarında Yönetim Kurulunca belirlenecek güvenlik talimatlarına koşulsuz şartsız uymak zorundadır.

32.   Kat Malikinin tüzel kişi olması , bağımsız bölümlerin kullanılması esaslarında ilke olarak bir değişiklik yapmaz.

33.   S.S.Başakşehir Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin  İşletme Kooperatifine dönüştürülmesi halinde,  sitenin yönetimi, ortak yerlerin işletilmesi ve bu yönetim planı ile site yönetimine tanınmış hak ve yükümlülükler İşletme Kooperatifi organlarınca yerine getirilir. Tüm kat malikleri, yönetimin İşletme kooperatifi organlarınca yapılacağını, işletme kooperatifinin ortağı olacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüt devir ve satın almak suretiyle malik olacaklar için de geçerli olacaktır. Yönetim planının ve kat mülkiyeti kanunun site yönetimine ilişkin hükümlerinin kooperatif kanunu ile çelişmesi halinde yönetim planı hükümleri uygulanır.

 

Madde 27 – BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE  FAALİYET GÖSTERECEK  İŞ  KOLLARI

 Atölye bloklarındaki işyerlerinde  ;

Makine imalatı ile uğraşanlar , elektrik makine ve aletleri ile  uğraşanlar,  , madeni eşya imalatı ile uğraşanlar , plastik sanayi ile uğraşanlar , doğramacı ve marangozlar , mobilyacılar , ambalaj sanayicileri , tornacı ve tesviyeciler , sıcak soğuk demirciler , presçiler , bakır ve alüminyum imalatçıları , kaynakçılar , dokumacılar , ayakkabı imalatçıları , saraciyeciler , el sanatı ile uğraşan mermerciler , matbaacılar , cilt ve plastik dosya ve klasör imalatçıları , klişeciler ve malzemeleri imalatçıları , av tüfeği imalatçıları , presçiler , elektrikli makine ve cihaz tamircileri ve benzeri işler ,

 İdari ve  Sosyal Hizmet + Çarşı Binasında sitenin ihtiyacı olan banka, lokanta, ofis,büro, dükkan  ve benzeri işler,   yapılabilir.

Bu madde de sayılmayan , belirlenen meslek gruplarına benzer nitelikteki mesleklerin sitede faaliyet göstermesi konusunda karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’nundur.

 

 

 

 

ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 28 - ORTAK YERLER

Ortak yerler ;  genel olarak sitede yer alan , bağımsız bölümler dışında kalan ve koruma , ortaklaşa kullanım ve faydalanmaya yarayan yerler ile bu yerlerde mevcut bulunan veya vücuda getirilecek olan her türlü yapı , tesis ve alanlardır.

Bir yerin veya bir şeyin ortak yer veya şey olup olmadığı esas itibariyle o yer veya şeyin , kapsamı iş bu Yönetim Planına göre belirlenmiş bağımsız bölümlerin dışında bulunmasına bakılarak saptanır.Nitelikleri gereği site varlığının korunması veya ondan ortaklaşa  istifade edilmesine yarayan yerler ve şeyler ile Kat Mülkiyeti Kanununun 4.Maddesinde gösterilenler ve yukarıdaki 4/e madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, her halde  ortak yer  veya şey sayılır.Yönetim Planında özel olarak zikredilmese bile vaziyet planı ve diğer projede ortak yer ve şey olarak gözüken alan , tesis , yapı ve benzeri yerler ve şeyler ortak yer ve şey sayılır.

Temeller ve ana duvarlar , bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar , taban ,tavan ve koridorlar , merdivenler ve merdiven sahanlıkları , genel giriş yapıları ve giriş kapıları ,ortak çöp toplama üniteleri , bağımsız bölüm ile yol arasındaki alanlar, kaldırımlar, açık/kapalı otoparklar , parklar , spor alanları, oyun ve gezinti alanları,dinlenme yerleri , yaya yolları , site içi tüm yollar , sosyal tesisler, büfeler , trafolar , müşterek su , doğalgaz ,elektrik ve telefon tesisatları  , sayaçlar ve sayaç panoları , çatılar , yağmur olukları , genel atık su kanalizasyon şebekesi , genel yağmur suyu kanalizasyon şebekesi ile tapu sicil Tüzüğünün 26.maddesi uyarınca tapuya tescil edilmiş yerler ve yazılanlar dışında kalan yine ortaklaşa kullanma , koruma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler veya şeyler ortak yer veya şey sayılır.

Sitenin kuzey batı yönünde fiilen bulunan ancak vaziyet planında gözükmeyen kapı , doğu ve batı cephelerinde bulunan diğer kapılarla eş anlamlı olarak giriş-çıkış kapısı olarak kullanılacaktır ve ortak yer sayılacaktır.

 

Madde 29- ORTAK YERLERE  İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kat malikleri , ortak yerler ve şeyler üzerinde arsa payları oranında ve Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre maliktirler.Ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanma bakımından kat malikleri , arsa paylarına bakılmaksızın eşit haklara sahip sayılırlar. Bu kural Kat Mülkiyeti Kanununun 16.ncı maddesinin 2.fıkrasında sözü edilen sözleşme hükmünde olmak üzere kabul edilmiştir.

Ortak yerlerin ve şeylerin kullanılması , bakımı , işletilmesi ve bunlardan yararlanılması konularında çıkacak sorun ve ihtilaflarda iş bu yönetim planı hükümleri ilgilileri ve halefleri bağlayıcı nitelikte sözleşme hükmünde olmak üzere , birinci derecede öncelikli olarak uygulanır.Yasadaki emredici nitelikli hükümler saklıdır.

Kat Malikleri veya bağımsız bölümleri fiilen kullananlar bağımsız bölüm sınırları dışını kesinlikle kullanamazlar.

Kat maliklerinin ortak yerlere ve ortak şeylere ilişkin hak ve yükümlülükleri , birbirlerini rahatsız etmemek , birbirlerinin haklarına saygı göstermek ve doğruluk kurallarına uymak esasına göre belirlenir.

Kat Malikleri iş bu Yönetim Planının ilgili hükümleri uyarınca gerekli karar alınmadıkça , ortak yerlerde ve şeylerde hiçbir değişiklik yapamazlar , inşaat ve onarım işlemlerine girişemezler ve bu şeyleri iş bu Yönetim Planı ve kanun ile belirlenen amaç ve işlevleri dışında kullanamazlar.

Ortak yerleri  koruma , muhafaza  ve onarma yetkisi ve görevi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işletme ve koruma işlerinin özelliklerini göz önünde tutarak  bu yerlerde bulunacak ve çalışacak kişileri belirlemeye yetkilidir.Yönetim Kurulunca belirlenen kişilerin istihdam ilişkisi çerçevesindeki durumlarına kat malikleri doğrudan müdahale edemezler.

Kat Malikleri , ortak tesislerin onarım ve bakım ihtiyacı için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine , onarım ve bakımın zorunlu olduğu işlem ve çalışmaların yapılmasına müsaade etmeye mecburdurlar.

Kat malikleri ile diğer bütün ilgililer kendi başlarına ağaç , bitki örtüsü ve benzeri türden ortak yerlerde herhangi bir değişiklik yapamazlar.Ağaç kesme , budama , çiçek ve bitki örtüsünü değiştirme ve yenileme gibi ameliyeler Yönetim Kurulu kararıyla ve yetki verilmiş kişiler tarafından yapılabilir.Ağaç kesme ve budama bakımından yasal hükümler saklıdır.Sitenin tamamında doğal görünüm bakımından esaslı bir değişiklik yapacak işler için Kat Malikleri Kurulunca karar alınması şarttır.

Yeşil alanlar , esas itibariyle havalanma alanlarıdır. Bununla birlikte , bu alanların kullanılma şekli yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kat Malikleri , ortak yerlerin bakımı , muhafazası , işletilmesi ve onarılması için yapılacak harcamalara iş bu Yönetim Planındaki esaslara göre arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler.

Kat Malikleri veya bunlara tabi olarak bu yerlerden yararlanan kimseler veya kiracılar tarafından ortak yerlere zarar verilmesi veya belirlenen kurallara uyulmaması halinde,  bu kişi veya kurumlara Kat Malikleri Kurulunca belirlenecek cezai şart uygulanır. Ayrıca bu cezai şarta ilave olarak verilen zararın  giderilmesi için yapılan masraflar da % 50 oranında fazlası ile tahsil edilir. 

              Site Yönetimi ortak yer veya tesislerden her hangi birisinin kullanımını belli bir ücrete bağlayabilir.  

Ortak yerlerle ilgili olarak ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu ) davası açamazlar.  

 

Madde 30 - SOSYAL/ORTAK TESİSLER VE İŞLETMELER

Sosyal  tesisler ve tescili mümkün ortak yerler tapuya tescil ettirilecektir. Buna göre, sosyal tesisler ve ortak yerler bağımsız bölümlerin ortak malı olup, her hangi bir şekilde bağımsız bölümünü satan malik, aynı zamanda sosyal tesis ve ortak yerler üzerindeki hakkını da satmış olur. Ortak tesisler bağımsız bölümlerin ayrılmaz parçasıdır. Sosyal tesisler ve diğer ortak  yerler müşterek mal olarak bağımsız bölümlerinin ortaklaşa kullanımına tahsis edilmiştir.

a) Bu tesisler içerisindeki ve dışındaki dükkan, spor tesisi veya salonu, toplantı salonu ve benzeri nitelikte olan bölümler, Site Yönetim Kurulu tarafından işletilir veya kiraya verilir.

b) Sosyal tesislerin, Site Yönetimi tarafından işletilmesi haline, bu iş için gerekli personel istihdam etmeye, sözleşmeler yapmaya, bu tesislerin ne şekilde kullanılacağının tespitine, kullanım ile ilgili ücret veya tarife belirlemeye, gerektiğinde kulüp usulü işletmeye ve bunlarla ilgili sözleşmeler yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 

c) Kat Malikleri, sosyal tesisler ve ortak yerler üzerindeki tüm haklarını Kat Malikleri Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde  Yönetim Kurulunca kullanılacağını peşinen kabul etmişlerdir.

d) Sosyal tesislerin işletilmesinden veya kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler öncelikle Yönetim Kurulu tarafından, sosyal tesislerle ilgili bakım, onarım, yenileme, sigorta vs. işlere sarf edilir.

             

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 31 – ORTAK GİDERLERE KATILMA

Kat Malikleri , ana yapının işletilme projesi ile belirlenen genel giderlerine katılmak , bu giderler için saptanan avansları ödemek , ivedi durumlarda yönetim kurulunca karar altına alınması zorunlu olan ek ödemeleri yapmakla yükümlüdürler.

Kat maliklerinden her biri,  personel ( Muhasebeci , Sekreter, Teknik Personel , her türlü Danışman Personel, Altyapı Personeli, Kapıcı, Kaloriferci, Bahçıvan,Güvenlik Personeli v.b.)  giderlerine, ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, onarım ,koruma, güçlendirme ve benzeri giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Bağımsız bölümlerin , site ortak gider ve avans borcundan ve gecikme zamlarından , bağımsız bölümlerden kiracı olarak veya başkaca bir sebeple devamlı yararlanan kişi veya kuruluşlarda kat maliki ile birlikte müştereken ve mütelsilen sorumludur.Site Yönetim Kurulu , kat malikine düşen site ortak gider avans payını doğrudan doğruya bu bağımsız bölümden devamlı yararlanandan isteyebileceği gibi , doğrudan doğruya bağımsız bölüm malikinden de isteyebilir.İlk ve asıl sorumlu her zaman kat malikidir.

Kat Malikleri Kurulunca karar verilerek sitenin bütününün sigorta edilmesi halinde , kat malikleri, sigorta priminden kendilerine düşen payı da zamanında ödemekle yükümlüdürler.

İşletme projesinde öngörülmemiş olsa bile ortak yerlerde ani olarak ortaya çıkan ve acele olarak giderilmesi zorunlu bulunan hasar ve bozukluklar olursa , bunların giderilmesi için Yönetim Kurulunca onarım avansı toplanmasına karar verilebilir.

Kat  malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerini ilgilendirmediği iddiasıyla ortak giderlere katılmaktan kaçınamazlar. Ortak giderler bu Yönetim Planında sayılan hangi gayrimenkul için yapılırsa yapılsın tüm Kat Maliklerini ilgilendirir.

Kat Malikleri ya da buralardan  daimi veya geçici olarak istifade edenler ile kiracılar , bir kısım masrafları aralarında anlaşacakları şartlarla bölüşebilirler. Ancak bu tür anlaşmalar maliklerin ödemesi gereken payların tahsilatını  durduramaz ve geciktiremez.

Site alanı içerisinde veya çevresinde bulunan kamuya bırakılmış olan yol , spor tesisleri , park , okul , cami yeşil alan ve benzeri yer ve tesislerin bakımı , onarımı ve işletilmesi Kat Malikleri kurulunca üstlenilmişse , bunlara ilişkin giderlerde site ortak gideri sayılır ve kat maliklerince karşılanır.

Sonradan malik olanlar, eski malikin Site Yönetimine olan borcunu satış işleminden önce ödetmek zorundadır.  Aksi halde, önceki malikin Site Yönetimine olan  tüm borç ve gecikme zamlarından sorumludur.

 

Madde 32 – GECİKME ZAMMI

Site Ortak Gider Avans Payını (aidatını) işletme projesinde belirtilen tarihte ödemeyen Kat Maliki hiçbir ihtara  gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşer. Ödemede gecikilen günler için Kat Malikleri Kurulu tarafından başkaca bir oran kararlaştırılmamışsa  aylık % 10  ( yüzde on )  GECİKME ZAMMI ödemek zorundadır. Bu konuda ayrıca bir karar alınmasına gerek olmadan,  Site Yönetimi tarafından otomatikman   gecikme zammı tahakkuku  yapılır.

Gider veya avans payını ödemeyen veya bu Site Yönetim planında belirtilen kurallara uymayan kat maliki hakkında Yönetim Kurulu  tarafından, iş bu Yönetim Planına,  Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre icra takibi yapılır , dava açılır.

Ortak gider ve avans payını zamanında ödemeyen Kat Malikine, diğer yaptırımlarla birlikte Site Yönetim Kurulunun kararı ile borcunu ödeyinceye kadar, Site ortak yer-tesis ve hizmetlerden yararlanmasının durdurulması yaptırımı da uygulanabilir.

 

DİĞER HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 33 – YÖNETİME KATILMA

Kat Maliki , sitenin yönetimine katılma hakkına sahiptir.Bağımsız bölüm üzerinde intifa hakkı tesis edilmişse, yönetime katılma hakkı intifa hakkı devam ettiği sürece bu hakka sahip kimseye geçer.

Kiracılar , kat maliki adına yönetime katılamazlar ve vekaletten temsil edemezler.Ancak bu hüküm kiracıların , bağımsız bölümlerle , ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanılması konusundaki dilek veşikayetlerini doğrudan doğruya yönetim ve denetim organlarına birdirmelerine ve sonuç hakkında bilgi istemelerine engel değildir.

 

Madde 34 – HUKUKİ TASARRUFLAR

Kat Malikleri , bağımsız bölümleri üzerinde , üçüncü kişiler lehine ayni hak devrini veya tesisini sağlayacak her türlü hukuki işlemde  bulunulabilir. Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyetin devri sonucunu doğuracak tasarruflarla , intifa hakkı tesisi için yapılacak tasarruflarda , ortak yerlere ilişkin hak ve yetkilerin devreden veya hakkı  tesis edende kalmasını öngören şartlar konulamaz.

 

Madde 35 - YENİLİK, iLAVELER VE GİDERLERİNE KATILMA

Yapıların, ortak yer ve tesislerin düzgün veya daha rahat kullanılır bir hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına ilişkin yenilik ve ilaveler için Kat Malikleri kurulunda karar alınmışsa bu karara tüm kat malikleri uymak zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

ÇEKİLMEZLİK HALİ VE MÜLKİYETİN DEVRİNİ İSTEME HAKKI

 

Madde 36 – ÇEKİLMEZLİK HALİ VE MÜLKİYETİN DEVRİNİ İSTEME HAKKI

Kat Maliklerinden biri , K.M.K. ve bu yönetim planı ile  kendisine yüklenilen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle ,  diğer kat maliklerinin haklarını  onlar için   “  ÇEKİLMEZ HALE GETİRECEK “  derecede aykırı davranırsa , kat malikleri , Kat Mülkiyeti Kanununun 25.maddesi hükümleri çerçevesinde o kat malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

 

Aşağidaki hallerde mutlak çekilmezlik hali varsayılır :

1-      Ortak gider ve avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmak,,

2-      Sulh Hakiminin Kat Mülkiyeti Kanununun 33.maddesi gereğince verdiği emre rağmen , borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar etmek,,

3-      Kendi bağımsız bölümünü yasalar , bu Yönetim Planı ve Kat Malikleri Kurulu tarafından yasak edilen işlerden birini yapmak için tahsis etmesi üzerine , yapılan ihtara rağmen ısrarlı davranarak 30 gün içinde eski hale getirmemek.

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Madde 37 – KAT MALİKİNE VEYA KULLANANA YAPILACAK TEBLİGAT

Kat maliki işyerini bizzat kullanmıyorsa , tebligat adresini veya değişikliğini , bağımsız bölümü kullanan kiracılar ise Ad-Soyad,Telefon ve İş Adreslerini yazılı olarak Site Yönetimine vermek zorundadırlar.Tebligat adresini ve değişikliğini bildirmeyen kat malikinin yönetimde bulunan son adresine tebligat yapılır. Tebligat yapılamaması halinde bağımsız bölümü fiilen kullanan kişiye , fiilen kullananda yoksa ilan tahtasına asılacak tebligat geçerli ve kendisine yapılmış sayılacaktır.

 

ALTINCI  BÖLÜM

              BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ

 

Madde 38 –  BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ

Yönetim Planına eklidir

 

YEDİNCİ  BÖLÜM

              GEÇİCİ YÖNETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİNE DEVİR

 

Madde 39 –  GEÇİCİ YÖNETİM

İlk  Kat  Malikleri Kurulu toplantısına kadar, bu Site Yönetim planında;

 a)         Kat Malikleri Kurulu için öngörülmüş olan tüm hak, görev ve yetkiler ,  S.S. Başakşehir Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi  Genel  Kurulu  tarafından,

b)          Site Yönetim Kurulu için öngörülmüş olan tüm hak,görev ve yetkiler  , S.S. Başakşehir  Küçük Sanayı Sitesi Yapı Kooperatifi  Yönetim Kurulu   tarafından,

c)           Site Denetim Kurulu için öngörülmüş olan tüm hak, görev ve yetkiler S.S. Başakşehir Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi   Denetim Kurulu   tarafından  ,

yürütülür.

 

Madde 40- İŞLETME KOOPERATİFİ

              S.S.Başakşehir Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ nin  İşletme Kooperatifine dönüştürülmesi veya bağımsız olarak İşletme Kooperatifi kurulması halinde,  sitenin yönetimi, ortak yerlerin işletilmesi ve bu yönetim planı ile site yönetimine tanınmış hak ve yükümlülükler , İşletme Kooperatifi organlarınca yerine getirilir. Yönetim planının md.26/33 hükümleri  uygulanır.

 

 

EK  1  -  Bağimsiz Bölüm Listesi

              EK  2  -  Uygulama Planı